Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

حصارباغچه

حصارباغچه

حصار باغچه

نرده و حصار باغچه مناسب ترین انتخاب جهت نظم دادن به باغ و باغچه شما می باشد،شما می توانید با استفاده از حصار باغچه ،باغچه و محوطه اطراف باغچه را به زیبا ترین و شیک ترین محیط تبدیل کنید.

حصار باغچه مدل اول با ابعاد چهل و هشت سانتی متر عرض و سی سانتی متر ارتفاع که حدود ده سانت آن به عنوان پایه در خاک قرار میگیرد.

حصار باغچه مدل دوم با ابعاد سی سانتی متر عرض و ۱۱ سانتی متر ارتفاع که حدود شش سانت آن به عنوان پایه در خاک قرار میگیرد.

 

 

حصار باغچه  مدل سوم با ابعاد پنجاه سانتی متر عرض و هفتاد و دو سانتی متر ارتفاع که حدود شانزده سانت آن به عنوان پایه در خاک قرار میگیرد.

 

حصار باغچه مدل چهارم با ابعاد پنجاه و هفت سانتی متر عرض و سی و پنج سانتی متر ارتفاع که حدود ده سانت آن به عنوان پایه در خاک قرار میگیرد.

0پذیرش طراحی سایت

webdesign