Slide background
Slide background
Slide background

چمن مصنوعی حیاط مدارس و زمین های بازی

چمن مصنوعی حیاط مدارس و زمین های بازی

چمن مخصوص حیاط مدارس و زمین های بازی

 

استفاده از چمن مصنوعی باعث امنیت جسمانی بیشتر در مدارس و مهدکودک ها و زمین های بازی میشود.

آسا سبز دارای مدل های مختلف چمن مصنوعی با ارتفاع و تراکم متناسب با نیازهای مدارس و مهدکودک ها می باشد.

ما این امکان را فراهم میکنیم تا دانش آموزان در محیط های آموزشی و حیاط مدارس زمین بازی با امنیت بیشتر را دارا باشند و از آن استفاده کنند.

 

 

 

 

 

 

0پذیرش طراحی سایت

webdesign